بایگانی دسته بندی: تلفن سانترالتلفن سانترال تلفن سانترال در شرکت هایی که از سیستم سانترال استفاده می کنند کاربرد دارد.چراکه تلفن سانترال ،بدون مرکز سانترال قابل استفاده نمی باشد.از تلفن سانترال برای برنامه ریزی مرکز سانترال استفاده می شود.تلفن سانترال دارای کلید های برنامه ریزی، کلیدهای ارتباط داخلی و کلیدهای میانبر می باشد. تلکام و زیمنس از جمله شرکت […]

> View article